Brabantsedag historie verbeeld door 333333 herinneringen

1972 - Reuzenoptocht
15e Brabantsedag

Deelnemers

Video's

Foto's algemeen (7)

Juryrapport


De jury ervaarde dat het thema “reuzenommegang” door de deelnemers uit Brabant en door die uit Vlaanderen vanuit twee totaal verschillende standpunten werd bekeken. In België betekent reus een historische of lokale figuur die thuishoort in een stad, gemeente, buurt of gilde en, onafgescheiden daarvan, deelneemt aan de feestelijke optochten, “ommegangen” genoemd, ter gelegenheid van kermis, cavalcades, gebuurtefeesten en andere volksfeesten. In de “Brabantse Dag” lag de opvatting van de Nederlandse deelnemers op een totaal ander vlak, n.l. de creatieve uitbeelding van een sagemotief of gefantaseerd verhaal waarin een “reus” de hoofdrol speelt. Beide visies op een reuzenommegang waren bijgevolg totaal verschillend. De Vlaamse deelnemers hebben dit onderscheid duidelijk opgemerkt en aangevoeld. Voor de Nederlandse toeschouwers was de eerste kennismaking met de Vlaamse reuskens een echte openbaring. Enkel de steden Venlo en Maastricht waren vertrouwd met het idee van de traditionele ommegangsreuzen.

Om eenheid te brengen in die verscheidenheid, was de jury van oordeel geen discriminatie te mogen brengen tussen de Nederlandse reuzen uit de sage— en legendeverhalen, enerzijds; en de ommegangsreuzen uit Vlaanderen, anderzijds. Gezien deze manifestatie in het teken stond van het levend volksleven was de jury van oordeel dat het volkskundig element van het sagemotief evenwaardig kon geacht worden als de optocht en de rondedans van de ommegangsreuzen in hun echte betekenis. Beide soorten reuzen behoren immers tot het levend volksleven. In het teken van deze manifestatie, de Brabantse Dag, werden al de reuzengroepen op gelijke voet behandeld, volgens gelijke normen door de jury bij voorbaat vastgesteld.

Slotwoord:

De jury is algemeen van oordeel dat alle deelnemers hun beste krachten hebben gewijd aan de reuzenommegang om deze te laten uitgroeien tot een volkskundige en toeristische manifestatie. De deelname van tien ommegangsreuzen en de vertegenwoordiging van dertien reuzensagen, af gewisseld door 8 muzikale groepen vormden een harmonisch geheel. De algemene leiding en regie zorgde voor een climax dat bestendig de aandacht gaande hield. Voor de toeschouwers -geraamd op 80.000 personen - was deze interlandelijke Brabantse Dag een echte feestdag in een geest van verbroedering van Noord en Zuid. Voor de organisators was het een welverdiend succes.